E-vram 20 04 05 – 19 april 2020

Een overzicht tot nu en blik naar de toekomst

Beste leden, 

Ondertussen zitten we reeds een maand in lock-down, zijn onze reisbureaus en -organisatoren gesloten en werken we ondertussen allen hard verder achter gesloten deuren of achter de schermen. 

Neen, de buitenwereld ziet dit niet steeds, maar nog steeds zijn we bezig met reizigers die vastzitten op bestemming en repatriëren is vandaag veel complexer dan in het pre-corona tijdperk gezien alle restricties die er heersen en gezien de beperkte capaciteit van de verschillende transportmodi. Daarnaast zijn we volop bezig met onze klanten die nog moeten afreizen. De onzekerheid is groot en er is helemaal geen helder inzicht over hoe de komende maanden er voor de reiswereld zullen uitzien. Zullen we opnieuw buiten België kunnen reizen? Welke bestemmingen zullen opnieuw reizigers aanvaarden? Met welke maatschappijen zullen we nog kunnen samenwerken? Hoe zullen we moeten reizen? Enz… 

Combineer dit met een enorme financiële druk, want ja, ook onze vaste kosten blijven doorlopen en ja, we hebben onze mensen en hun competenties broodnodig voor de opvolging van dossiers en het voorbereiden van een post-coronatijdperk, terwijl heel wat onder hen geheel of gedeeltelijk in hun kot zitten op tijdelijke werkloosheid. 

Het is dan ook eens goed om even stil te staan bij wat we reeds allemaal deden en vooruit te kijken naar wat hierna komt. 

VVR en UPAV hebben samen heel wat initiatieven genomen en getrokken. Ook samen met ABTO, BTO en Vlara werd nauw overlegd en verkregen we voor onze sector een levensbelangrijke maatregel


Een overzicht 

Eind februari, nog voor de lock-down noteerde onze sector reeds een daling in de reserveringen van eerst 30%, een week later 57% om nadien over te gaan in negatieve cijfers vanwege de annuleringen. 

VVR en UPAV hebben snel gezien dat op heel wat verschillende fronten in dit land contact met verschillende beleidsniveaus noodzakelijk was. Er werd ook besloten om op alle niveaus dezelfde informatie te verstrekken, cijfers en onderbouwde dossiers aan te reiken en dit op basis van een bijna dagelijks overleg op basis van video-conferences. UNIZO en UCM werden van in de aanvangsfase nauw betrokken, ondersteunden ook waar mogelijk en doen dat nog steeds. Enkel zo kan de informatie steeds geactualiseerd worden en kunnen de vragen bijgestuurd worden in functie van de noodwendigheden. 

 – 10 maart –
UPAV had een eerste overleg met de Waalse regering met betrekking tot de hele situatie. Er werden meteen zeer concrete maatregelen gevraagd. 

 – 11 maart – 
UPAV en VVR overleggen met de Brusselse Regering. 

Binnen de schoot van Toerisme Vlaanderen werd diezelfde dag een eerste sectoroverleg vastgelegd waarbij de bezorgdheden van alle actoren duidelijk naar voor werden gebracht. 

Reeds op dat ogenblik legden VVR en UPAV de nadruk op de nood aan het stoppen van de cashdrain, de nood aan een nood- en rampenfonds en bijkomende maatregelen die zouden moeten doorlopen tot en met einde 2021 aangezien er toen reeds werd beseft dat de impact mondiaal zou zijn en tijd zou kosten. Ook de herziening van de Pakketreizenwet (PRW) werd aangehaald en met name artikel 30 wat zorgt voor een op z’n minst onevenwichtige wetgeving. 

 – 12 maart –
De regering besloot dat vanaf 13 maart het land in lock-down ging tot en met 3 april. De Horeca werd als eerste getroffen en moest onmiddellijk de deuren sluiten. 

 – 13 maart –
VVR en UPAV initieerden een meeting bij het Kabinet van Minister Nathalie Muylle met op de agenda een broodnodige maatregel om de cashdrain in onze sector te stoppen en de vraag om een nood/rampenfonds op te richten evenals om de PRW dringend aan te passen. 

 – 17 maart – 
De beslissing valt dat alle niet-essentiële winkels eveneens tot 5 april moesten sluiten en dat alle niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden werden. Op 20 maart werden onze grenzen letterlijk gesloten en werd meteen ook gemeld dat de maatregelen zouden doorlopen tot en met 19 april. 

 – 17 maart –
VVR was aanwezig op de “Task-Force Economische Impact Corona” op het kabinet Jambon waar nogmaals de vraag voor concrete steunmaatregelen werd gesteld. 

 – 19 maart –
Samen met FBAA, ABTO, BTO en Vlara verkregen we dankzij het Ministerieel Besluit van 19 maart 2020 een eerste belangrijke maatregel. De “tegoedbon” was een feit, waardoor de cashdrain gestopt werd. De sector werkte als één team met dit belangrijke resultaat tot gevolg. 

In overleg met onze juristen Mr. Fred Van Bellinghen en Mr. Olivier Dugardyn werd snel een template opgemaakt en guidelines opgezet die nadien werden aangevuld met FAQ’s. Alles werd ook afgestemd met de verzekeraars insolventie. 

Zowel op federaal als op regionaal vlak volgden ook snel enkele belangrijke steunmaatregelen die op korte termijn sowieso wat zuurstof creëerden. 

 • Hinderpremies
 • Overbruggingsmaatregelen
 • Tijdelijke werkloosheid door overmacht en om economische redenen
 • Processen voor aanvragen werden makkelijker gemaakt
 • Premies werden in heel wat gevallen binnen de 2 weken uitbetaald

Het hoeft geen betoog dat dagelijks overleg met de verschillende verantwoordelijken nog steeds plaatsvindt om te evalueren en bij te sturen. Dat gebeurt steeds op basis van data zoals globale omzetcijfers voor de reisbureau en -organisatorensector, enquêtes, externe analyses enz…

Deze data zijn cruciaal. Daarom willen we iedereen die deelnam aan de enquête extra bedanken en alle anderen aanmoedigen om zeker deel te nemen. Hoe meer gegevens we hebben, hoe accurater het dossier en hoe meer kans van slagen.


Europa 

Snel volgt ook het Europese niveau. Via UPAV hadden VVR en UPAV eerst informele contacten met het Kabinet Reynders. Hierna volgde op 8 april een formeel overleg met het Kabinet. 

Ook de Kabinetten van Europees Commissaris Adina Valean (Vervoer) en Thierry Breton (Interne Markt) volgen. 

Ook UFTAA en ECTAA werden geïnformeerd zodat op verschillende niveaus de nodige druk kan gezet worden op organisaties zoals IATA en anderen. 

Deze kanalen zijn eveneens belangrijk om op Europees niveau en toekomstgericht te zorgen voor een meer evenwichtige wetgeving die ervoor zal zorgen dat de sector op een gezonde manier kan blijven functioneren en de reiziger tegelijkertijd maximaal beschermd blijft.

Ondertussen werd er ook samen met een aantal belangrijke actoren in de sector overleg gepleegd. Rechtstreeks met IATA enerzijds en met Brussels Airlines en de Lufthansa Group anderzijds. Dit leverde reeds enkele belangrijke versoepelingen op, al beseffen we allemaal dat we er nog niet helemaal zijn. 

Ook met de verschillende reisorganisatoren volgde er constructief overleg om bepaalde euvels weg te werken en dit allemaal in een sfeer van transparant overleg waarbij iedereen zoekt naar oplossingen en deze zullen er dan ook zeker komen. 

Het benadrukt nog eens het belang om met respect voor mekaar samen te zoeken naar oplossingen. Samenwerken werkt en zo zullen we er dan ook samen uitkomen. 

VVR en UPAV hebben ook het nodige overleg met creditcard companies, bedrijven zoals Ebury om termijncontracten in goede banen te leiden, verzekeraars enz… M.a.w. heel wat openstaande werven waar we gestaag aan verder werken.


Vandaag

Welke vragen hebben we vandaag nog: 

 • Verlengen van de steunmaatregelen zoals werkloosheid, hinderpremies, en overbruggingsmaatregelen tot en met einde 2021. 
 • Oprichten van een noodfonds dat deze 4 pijlers moet ondersteunen: 
  • Dekken van de niet recupereerbare kosten die wel aan de leveranciers betaald werden. 
  • Dekken van de speciale kosten als gevolg van gedwongen repatriëring in de huidige corona-crisis. 
  • Dekken van niet genoten diensten als gevolg van de coronacrisis. 
  • Dekken van de gederfde inkomsten als gevolg van de huidige crisis.
    
 • Mogelijkheid tot het aanleggen van substantiële reserves voor crisissituaties op een fiscaal-vriendelijke manier. 

We blijven dus al deze kanalen bewerken en informeren om zo finaal deze doelstellingen te realiseren.


Vandaag

Welke vragen hebben we vandaag nog: 

 • Verlengen van de steunmaatregelen zoals werkloosheid, hinderpremies, en overbruggingsmaatregelen tot en met einde 2021. 
 • Oprichten van een noodfonds dat deze 4 pijlers moet ondersteunen: 
  • Dekken van de niet recupereerbare kosten die wel aan de leveranciers betaald werden. 
  • Dekken van de speciale kosten als gevolg van gedwongen repatriëring in de huidige corona-crisis. 
  • Dekken van niet genoten diensten als gevolg van de coronacrisis. 
  • Dekken van de gederfde inkomsten als gevolg van de huidige crisis.
    
 • Mogelijkheid tot het aanleggen van substantiële reserves voor crisissituaties op een fiscaal-vriendelijke manier. 

We blijven dus al deze kanalen bewerken en informeren om zo finaal deze doelstellingen te realiseren.