UPDATE – Corona-crisis – Verslag van de afgelopen week (week 13 – 29 maart 2021)

Beste leden,

Graag geven we jullie nog even de belangrijkste wapenfeiten van de voorbije week mee.

Corona Secretariaat
Tijdens een overleg met de sector en het corona-secretariaat werd gekeken naar een aantal mogelijke exit-strategieën uit deze crisis en nog belangrijker binnen het kader van het reizen opnieuw naar de sleutels om reizen zo snel mogelijk opnieuw mogelijk te maken. Het gebruik van de E-PLF is binnen dit kader belangrijk en hier wordt dan ook gekeken naar mogelijke oplossingen om via de reissector het gebruik hiervan verder uit te breiden zodat opvolging makkelijker mogelijk wordt. We houden jullie hier uiteraard verder van op de hoogte.

Ontmoeting met Mevrouw Barbara Trachte met betrekking tot de premies voor Brusselse bedrijven
Staatssecretaris Barbara Trachte meldde ons tijdens het overleg dat de Tetra-steun vanaf 19 april beschikbaar zou zijn. De aanvraagformulieren zullen vanaf die datum beschikbaar zijn via de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid. Binnen het kader van de Brussels begroting blijkt het echter niet evident om concrete extra steun te krijgen voor een verlenging van de Tetra-premie of extra premies te kunnen verkrijgen. Staatssecretaris Trachte was gevoelig voor de zeer precaire situatie van onze Brusselse bedrijven, erkende de traagheid van het systeem en voor de dringende behoefte aan liquide middelen.
We verwezen binnen dit kader naar de “Wet betreffende de Institutionele hervormingen” en de economische en monetaire unie van 8 augustus van 1980. De brouwerijvereniging diende binnen dit kader en op basis van deze wet een verzoek in om gelijke steun tussen de regio's. Hierbij wordt verwezen naar de bijzondere wet tot herziening van de grondwet, artikel 6, volgens hetwelk de federale regering verplicht is, ondanks de overdracht van economische bevoegdheden aan de regio's, de monetaire en economische eenheid van ons land te bewaren. Dit betekent dat de steun tussen de regio's identiek zouden moeten zijn. We volgen dit uiteraard mee op.

Overleg Buitenlandse Zaken
Eveneens binnen het kader van het opnieuw mogelijk maken van vakantiereizen was er een overleg met Buitenlandse Zaken. Het hoeft geen betoog dat het luik van de kleurencodes en de ECDC-kaart, niet enkel voor Europa, maar ook voor de landen buiten Europa hier op tafel werden gelegd. We hebben eveneens aangedrongen om de Europese “white list” uit te breiden, te kijken naar “Safe Travel Corridors” en ook de kaart te verfijnen op basis van de “NUTS-3” normen. Dat laatste is belangrijk om ervoor te zorgen dat regio’s een andere kleur kunnen krijgen. We maken dit concreet. Op basis van de ECDC-kaart wordt er een kleurencode per land bepaald. Dit wil zeggen dat wanneer het Spaanse vasteland een code rood zou krijgen, de Balearen en Canarische eilanden dit zouden volgen, ongeacht of deze op oranje of zelfs groen staan. De “NUTS-3” normen zouden hier een verfijning per regio kunnen toestaan wat voor onze sector toch belangrijk is.

Tegoedbonnen
Gisteren en vandaag is er in de media heel wat te doen geweest rond de geldigheid van de tegoedbonnen en de mogelijke verlenging van de geldigheid hiervan. We hebben jullie steeds geïnformeerd dat het MB duidelijk stelt dat er een minimale geldigheidstermijn van één jaar moet zijn. Er stond geen limiet op de maximale duur hiervan. Binnen dat kader kan iedere organisator dus de duur van de tegoedbon verlengen mits akkoord van de klant, het informeren van de doorverkoper (indien deze betrokken is) en akkoord van de verzekeraar. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de reiziger om één jaar na de uitgiftedatum de terugbetaling hiervan te vragen. De organisator heeft na dit jaar en de aanvraag 6 maanden om deze terugbetaling in orde te brengen.
We finaliseren op dit ogenblik een proces dat zal afgestemd worden met de betrokken FOD en met de andere vakverenigingen om zo tot een transparant en breed gedragen geheel te komen.

Tegoedbonnenfonds
Vandaag vond er overleg plaats tussen de betrokken kabinetten en de verzekeraars met betrekking tot het tegoedbonnenfonds. Veel details kunnen we hier vandaag niet over kwijt, echter een en ander beweegt in de gunstige richting en we hopen hier ook de komende maanden eindelijk te kunnen landen. Zoals jullie konden lezen in de media heeft Europa het Nederlandse project aanvaard en binnen dit kader zou dus ook het Belgische geheel snel resultaat moeten opleveren.

Ondersteuning werk
Het dossier loopt nog steeds en we onderzoeken alle mogelijk pistes om dit verder te optimaliseren. We houden jullie hier verder van op de hoogte.

Opheffing reisverbod op niet-essentiële reizen
De Liga voor de Rechten van de Mens haalde woensdag in eerste aanleg een belangrijke overwinning bij de rechtbank van eerste aanleg waarbij de basis van alle maatregelen die we vandaag kennen, het bewuste Ministerieel Besluit, minstens in vraag gesteld worden. Bovendien wordt de druk vanuit Europa erg groot om het vrij verkeer van mensen binnen Europa opnieuw mogelijk te maken. We verwachten dus dat het verbod effectief wordt opgeheven op 19 april. Zoals hierboven aangegeven is het voor ons belangrijk dat men hier verder kijkt dan enkel Europa. We hebben ons exit-plan (april tot en met december 2021) en relance-plan (2022-2024) dan ook binnen dit kader voorgelegd aan de betrokken kabinetten en werkgroepen om een duidelijke voorzet te geven op de modaliteiten onder dewelke we zullen kunnen reizen. Vandaag hebben we echter nog geen zicht over de voorwaarden onder dewelke dit zal kunnen. Het spreekt voor zich dat we dit ook van nabij opvolgen en jullie hier verder van op de hoogte houden.

Aangifte Telewerk
Een kleine maar belangrijke herinnering. Deze aangifte moet op uiterlijk 6 april doorgegeven worden. Zie hiervoor ook onze eerdere E-vrams.

Geniet alvast van een fijn Paasweekend!

Jouw VVR-Team