Verplichte vermeldingen op uw website of sociale mediapagina’s

Een onderneming kan vandaag niet meer zonder zijn eigen website of sociale mediapagina. Zo kan de consument, leverancier of overheid haar online vinden. Maar heel wat ondernemingen weten niet dat hun website of sociale mediapagina een aantal verplichte zaken moet vermelden, ook al verkopen ze geen producten of diensten via hun website.

Heeft uw onderneming een website of een sociale mediapagina? Dan moet u er volgende informatie op vermelden:

Het gaat nochtans om informatie die klanten helpt om een onderneming te identificeren en is daarom belangrijk voor het vertrouwen van klanten in de website of sociale mediapagina’s van de onderneming.

 1. Naam Dat is de naam van uw onderneming. Heeft u geen ondernemingsnaam, vermeld dan uw eigen naam.
 2. Adres Het adres waar uw onderneming gevestigd is.
 3. Contactgegevens Contactgegevens waardoor snelle en effectieve communicatie met uw onderneming mogelijk is, bv. een telefoonnummer of e-mailadres. Een online contactformulier kan ook onder specifieke voorwaarden.
 4. Ondernemingsnummer Dat is het unieke identificatienummer van uw onderneming, toegekend bij uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 5. Toezichthoudende autoriteit Als u voor uw handelsactiviteit een vergunning nodig hebt (bv. vastgoedmakelaar), vermeld dan de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
 6. Gereglementeerd beroep Vermeld in dat geval de beroepsvereniging en de beroepstitel, en een verwijzing naar de beroepsregels.
 7. Btw-nummer Als uw activiteit onderworpen is aan btw, dan moet u het btw-nummer (= BTW BE en dan het ondernemingsnummer) vermelden.
 8. Gedragscode Is uw onderneming onderworpen aan een gedragscode (bv. fitness), dan moet u dat vermelden en verduidelijken waar de gedragscode kan geraadpleegd worden.

Deze verplichtingen gelden ook als u een vrij beroep beoefent.

Verkoopt u ook producten online?

Naast moet u ook andere informatie aan de consument geven. Hoewel die informatie ook op een andere manier dan via de website mag worden gegeven, is het veruit het eenvoudigst om dat toch via de website te doen:

 • uw algemene voorwaarden en de talen waarin die kunnen worden geraadpleegd;
 • de belangrijkste kenmerken van de ondernemingsactiviteit;
 • het eventuele bestaan van door de onderneming gehanteerde contractbepalingen betreffende het op de overeenkomst toepasselijke recht of betreffende de bevoegde rechter;
 • het eventuele bestaan van een niet bij wet voorgeschreven garantie na verkoop
 • de prijs van de dienst wanneer de onderneming de prijs van een bepaalde soort dienst vooraf heeft vastgesteld
 • indien u verplicht bent beroep te doen op de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen, moet u aangeven hoe de klant gedetailleerde informatie kan verkrijgen over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen, en moet u ook de contactgegevens en het adres van de website van de betrokken entiteit vermelden;
 • de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of – waarborgen, met name de adresgegevens van de verzekeraar of de borg en de geografische dekking;
 • indien u een gereglementeerd beroep uitoefent:de handelsvereniging of beroepsorganisatie waarbij de onderneming is ingeschreven;
  de beroepstitel en de lidstaat waar die is verleend;
  een verwijzing naar de toepasselijke beroepsregeling en naar de middelen om daartoe toegang te krijgen.
 • wanneer u onderworpen bent aan een vergunning, de adresgegevens van de bevoegde controle-autoriteit of het ondernemingsloket.

De FOD Economie heeft een handige checklist gemaakt die je kan volgen om te zien of je aan alle verplichtingen voldoet.

Welke sancties bij overtreding?

Indien niet alle verplichte vermeldingen op uw website staan, dan riskeert u een boete van €156 tot €60.000. In bepaalde gevallen kan u als zaakvoerder van een vennootschap zelfs hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld indien de website van uw vennootschap de volgende zaken niet vermeldt:

 1. de naam van de vennootschap;
 2. de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook, naargelang het geval, de woorden “burgerlijke vennootschap met handelsvorm”, leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is; in het geval omschreven in boek X moeten deze vermelding of afkortingen worden gevolgd door de woorden “met een sociaal oogmerk”;
 3. de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
 4. het ondernemingsnummer;
 5. het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
 6. in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

(Bron: FOD Economie, Unizo, VLAIO)


E-vram 2022-41 (1 september 2022)